Pemamek

Vastuullisuus ja kestävä kehitys

Muutos parempaan alkaa teoista.

Sitoutumisemme kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen näkyy työntekijöissämme, prosesseissamme ja tuotteissamme. Toteutamme konkreettisia toimia jätteiden minimoimiseksi, energiankulutuksen ja resurssien käytön optimoimiseksi sekä ympäristösuorituskykymme ja henkilöstömme hyvinvoinnin jatkuvaksi parantamiseksi päivittäisessä liiketoiminnassa.

Kestävä kehitys

Pemamek on valinnut Advantage-tason kestävän kehityksen tavoitetasokseen.

Advantage-tason saavuttaminen antaa meille strategisen kilpailuedun ja etulyöntiaseman. Se täyttää myös kestävän kehityksen visiomme strategiatyössä: Pemamek on oman alansa vastuullinen ja luotettava perheyritys.

Viime vuosina toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi, mutta myös Pemamekin kasvu tuulivoima-alalla ja sääntely ovat innoittaneet meitä käynnistämään tämän aloitteen. Uskomme, että vastuullinen toiminta ja kestävän kehityksen huomioon ottaminen raskaan valmistuksen yhteydessä vahvistaa myös kilpailuetuamme.

Antti-Jussi Kyläsorri, Laatupäällikkö, Pemamek

Mahdollistavat teknologiat

Osallistumme aktiivisesti maailmanlaajuiseen vihreään energiaan siirtymiseen. Robottihitsaus- ja tuotantoautomaatioratkaisujamme, jotka lisäävät tuotannon tehokkuutta, käytetään laajalti tuulivoimateollisuudessa. Sama myönteinen vaikutus tehokkuuteen ja lopputuotteen kestävyyteen näkyy jokaisessa asiakassegmentissämme. 

Hyvinvoivat ihmiset

Kaikissa Pemamekin toimipisteissä panostetaan sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja monimuotoiseen, osallistavaan ympäristöön, jossa kaikkia kohdellaan kunnioittavasti. Odotamme samaa kaikilta asiakkailtamme ja muilta sidosryhmiltä maailmanlaajuisesti.

Tuki yhteisölle

Organisaatiomme lisäksi meillä on myös laajempi vastuu yhteisöämme kohtaan. Olemme vahva paikallinen tukija erityisesti Loimaan seudun lasten ja nuorten urheilutoiminnassa. Toinen tärkeä osa yhteiskuntavastuutamme on yhteistyö eri oppilaitosten ja yliopistojen kanssa.

Tasapainossa luonnon kanssa

Sitoumuksemme kestävämpään toimintaan jakautuu kiertotalouteen ja energiansäästöön. Jatkuvasti mitattavia tekijöitä ovat esimerkiksi uusiutuvan energian ja sivuvirtojen käyttö yhdessä energiatehokkuuden ja koko arvoketjumme hiilijalanjäljen kanssa.

First Whistle

Online-raportointijärjestelmä First Whistle

Väärinkäytöksiä ja sääntöjen vastaista käyttäytymistä voi esiintyä kaikissa organisaatioissa ja työympäristöissä. On tärkeää ilmoittaa ei-toivotusta käytöksestä ja sääntöjenvastaisuudesta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näin organisaatio voi ottaa asiasta selvää ja selvittää tilanteen.

Pemamekilla on käytössä Whistleblowing-kanava, jonka avulla voit ilmoittaa nimettömänä väärinkäytöksistä tai eettisesti kyseenalaisesta käytöksestä. Kanava on EU-lainsäädännön mukaan pakollinen kaikille yli 50 henkilöä työllistäville yrityksille. Ilmoituksen voi tehdä sekä nimettömänä että omalla nimellä. Anonymiteetin varmistamiseksi kanava ei tallenna IP-osoitteita.

Pemamekin visiona on olla elinvoimainen ja menestyvä perheyritys myös vuonna 2070. Haluamme kantaa vastuumme yrityksenä yhdessä työntekijöidemme kanssa. Jatkuvat vastuullisuustoimet kaikissa toiminnoissa vievät meitä koko ajan lähemmäs tätä tavoitetta.

Satu Salminen, Laatuinsinööri Pemamek

Contact Us